Skip to Content Skip to Footer

Xu (Vivian) Zheng

Xu (Vivian) Zheng is Assistant Professor of Marketing, College of Business, City University of Hong Kong, Hong Kong.